กรุงโรมในโคโลเซี่ยม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

เรื่อง กรุงโรมในโคโลเซี่ยม 

ครูประจำกลุ่มสาระ ครู อรวรรณ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงาน ครู คเชนทร์ กองพิลา

คำถาม

1.ใต้อัฒจรรย์โคลอสเซียมและใต้ดินโคลอสเซียมมีห้องอะไร

2.สัญลักษณ์ของกรุงโรมแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าอะไร

3. โคลอสเซียมได้รับเลือกให้เป็น1 ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ จากการลงคะแนนทั่วโลกทั้งทางอินเทอร์เน็ตและทางอะไร

4.โคลอสเซียมใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปีใช้อะไรทำอย่างไรในการก่อสร้า

5. ทำไมจึงเริ่มสร้างโคโลเซี่ยมขึ้นในสมัยจักพรรดิเวสเปเซี่ยนแห่งจักรวรรดิโรมัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โคลอสเซียมที่กรุงโรม

2. เพื่อศึกษาจิตกรรมฝาผนัง ในกรุงโรม

3. เพื่อศึกษาอารยธรรมโรมัน

4. เพื่อศึกษาความเป็นมาของ สนามกีฬาโคลอสเสียม

วิธีการดำเนินงาน

1.รวบรวมหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.สรุปเอาข้อมูลที่สำคัญและต้องการ

3.ร่างรูปแบบที่ต้องการ

4.จัดการลงมือทำงานที่ร่างเอาไว้

5.ตรวจสอบการทำงานให้ถูกต้อง

Advertisements
By prawrattikan