กรุงโรมในโคโลเซี่ยม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

เรื่อง กรุงโรมในโคโลเซี่ยม 

ครูประจำกลุ่มสาระ ครู อรวรรณ กองพิลา

ครูที่ปรึกษาโครงาน ครู คเชนทร์ กองพิลา

คำถาม

1.ใต้อัฒจรรย์โคลอสเซียมและใต้ดินโคลอสเซียมมีห้องอะไร

2.สัญลักษณ์ของกรุงโรมแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าอะไร

3. โคลอสเซียมได้รับเลือกให้เป็น1 ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ จากการลงคะแนนทั่วโลกทั้งทางอินเทอร์เน็ตและทางอะไร

4.โคลอสเซียมใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 10 ปีใช้อะไรทำอย่างไรในการก่อสร้า

5. ทำไมจึงเริ่มสร้างโคโลเซี่ยมขึ้นในสมัยจักพรรดิเวสเปเซี่ยนแห่งจักรวรรดิโรมัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง โคลอสเซียมที่กรุงโรม

2. เพื่อศึกษาจิตกรรมฝาผนัง ในกรุงโรม

3. เพื่อศึกษาอารยธรรมโรมัน

4. เพื่อศึกษาความเป็นมาของ สนามกีฬาโคลอสเสียม

วิธีการดำเนินงาน

1.รวบรวมหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.สรุปเอาข้อมูลที่สำคัญและต้องการ

3.ร่างรูปแบบที่ต้องการ

4.จัดการลงมือทำงานที่ร่างเอาไว้

5.ตรวจสอบการทำงานให้ถูกต้อง

โฆษณา
By prawrattikan

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

By prawrattikan